Nerelerde Özel Ağaçlandırma Yapılamaz?a) Devlet Ormanlarında;

■ Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar,

■ Doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları,

■ Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler,

■ Yaban hayatı geliştirme sahaları,

■ 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler,

■ 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre "özel çevre koruma bölgesi" olarak ilan edilen yerler,

■ Maden ruhsatı kapsamında Bakanlıkça muvafakat verilmiş veya izne konu edilmiş alanlar,

■ Otlatma planı ile ayrılan sahalar,

■ Kadimden beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş yolları,

■ Yürürlükteki amenajman planı dönemi içerisinde madencilik faaliyeti sonucu doğal yapısı bozulmuş sahalar,

■ Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,

■ Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar,

■ (Değişik: 17/8/2016-6912/Ek-3) Amenajman planlarında, toprak koruma işletme sınıfına ayrılan yerler,

■ Verimli makilik (mak-3) vasfında olan yerler,

■ 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 23 ve 24 ncü maddeleri gereği muhafaza ormanı olarak ayrılmış yerler,

■ Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

■ Dava sonuçlanıncaya kadar mülkiyet problemi sebebiyle davaya konu olan yerler,

■ Dört tarafı verimli orman ile çevrili ve mevcut taşıt yolu bağlantısı bulunmayan, 15 hektardan küçük bozuk orman alanları ve orman içi açıklıklar,

■ (Değişik: 17/8/2016-6912/Ek-3) Bakanlıkça 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında izin verilmiş yerler,

■ Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerince yapılan uygulama imar planları içerisinde kalan alanlar,

■ Belde ve köylerin toplu yerleşik alan sınırından veya gelişim planları sınırından itibaren 500 metrelik mesafe içerisinde kalan alanlar,

■ Genel Müdürlüğümüzce projesi tanzim edilmiş olan ve yılı içerisinde tesis programına alınmış sahalar,

■ 0,5 hektardan küçük sahalar.b) Hazine Arazilerinde;

Milli Emlak Genel Tebliği'nin (Sıra No:300) "XVIII. Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri" bölümünün "c) Ağaçlandırma İşlemleri" başlıklı alt bölümünde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü izni verilmeyecek alan olarak belirtilen taşınmazlar.c) Sahipli Arazilerde; (Değişik: 17/8/2016-6912/Ek-3)

■ Tapu senedi olmayan yerler,

■ 0,5 hektardan küçük sahalar.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı