ORMANCILIK PROJELERİ


1. Proje amacının ve faaliyet türlerinin belirlenmesi için potansiyel saha tespiti.
2. Oyuntu ıslahı etüdü.
3. Potansiyel tehlikeli sel dereleri ve çığ yataklarının tespiti.
4. Ağaçlandırma uygulama projesi yapımı.
5. Erozyon kontrolü uygulama projesi yapımı.
6. Özel imar ihya uygulama projesi yapımı.
7. Sel kontrolü uygulama projesi yapımı.
8. Çığ kontrolü uygulama projesi yapımı.
9. Heyelan önleme projesi yapımı.
10. Mera ıslahı ve yönetimi projesi yapımı.
11. Yeşil kuşak ağaçlandırma projesi yapımı.
12. Tarla ve Yol Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi yapımı.
13. Çok amaçlı proje yapımı.
14. Havza amenajmanı.
15. Entegre havza ıslah projesi yapımı ve proje tesis çalışmalarının kontrolü.
16. Erozyonla mücadele sahalarının kontrolü.
17. Erozyonla, sel ve çığ kontrolü tesisleri yapımı.
18. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar, ıslah, mera ıslahı, yeşil kuşak vb. projelerinin revizyonu.
19. Ağaçlandırma sahalarının tesisi ve bakımı.
20. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar ıslah, mera ıslahı, yeşil kuşak, Çok amaçlı proje, Entegre havza projesi vb. Projelere ilişkin orto foto harita üretimi.
21. Kırsal kalkınma planlama ve uygulama projesi yapımı ve projenin uygulaması ve uygulama çalışmalarının kontrolü.
22. Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraları için plan ve uygulama projesi yapımı.
23. Otlatma planı yapımı (Ormanlar, otlak, yaylak ve kışlaklarda).
24. Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraları uygulama çalışmalarının kontrolü.
25. Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar.
26. Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi.
27. Toprak etüdü için toprak profili çukuru açma. (Erozyon kontrolü, Sel kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Mera ıslahı, Çok amaçlı, Özel ağaçlandırma vb. uygulama projeleri için).
28. Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması.
29. Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerini yorumlama ve mevcut haritalar üzerine işleme işlerini yapımı.
30. Yangına dayanıklı ormanların kurulması (YARDOP) amaçlı proje yapımı.
31. Seviye-I gözlem noktası orman mühendisliği ölçümleri.
32. Seviye-II gözlem noktası orman mühendisliği ölçümleri.
33. Devlet ormanları, özel ormanlar için yol ağı planı yapımı.
34. Orman yolları için aplikasyon çalışması, yolların yapımı, sanat yapıları inşaatı, üst yapı aplikasyonu, sanat yapıları aplikasyonu, büyük onarım aplikasyonu yapımı.
35. Orman yangın emniyet yol ve şeritleri planı, yapımı ve uygulaması.
36. Orman ekosistemlerinin kurulmasına ilişkin plan ve proje yapılması ve uygulanması çalışmaları.
37. Orman gen alanlarının kurulmasına ilişkin etüt, plan ve proje yapılması, gen alanlarının ve gen koruma alanlarının kurulması işleri.
38. Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması işleri.
39. Orman biyotop çalışmaları.
40. Kent ormancılığı çalışmaları.
41. Orman çevre düzenlemesi işleri.
42. Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) işleri.
43. Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işlerin yapımı.
44. Bozuk orman sahalarında rehabilitasyon uygulama projesi tanzimi uygulaması.
45. Mevcut bozuk baltalık ormanlarda, enerji ormanı tesis projesi yapımı ve uygulaması.
46. Biyokütle üretimine yönelik; enerji ormanı projesi yapımı, enerji ormanlarını tesisi ve bakımı.
47. Sor- Sap- Çöz Toplantısı yapmak
48. Bilgilendirme Toplantısı yapmak
49. Paydaş Toplantısı yapılması 
50. Ağaç Röleve Planı yapımı.

0 yorum:

 

Çeviri

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı